Nákupy

Novela zákona o partneroch verejného sektora – aké zmeny priniesla.

Zákon o partneroch verejného sektora bol prijatý vtedajšou vládou v roku 2016 s účinkom od prvého februára 2017. Od vtedy prešiel tento zákon novelou v roku 2019. Pôvodné znenie zákona bolo totiž pre mnohé subjekty, hlavne partnerov verejného sektora a oprávnené osoby príliš komplikované. V poslednej dobe sa začalo výraznejšie hovoriť o ochrane osobných údajov a na to reflektovala aj novela zákona o partneroch verejného sektora. Po novom, osobné údaje týkajúce sa trvalého bydliska konečného užívateľa výhod môžu byť nahradené miestom jeho podnikania. Keďže register partnerov je verejne prístupný zoznam, adresa trvalého bydliska môže byť zneužitá. Novela zákona o partneroch verejného sektora sa tiež snaží o jasnejšiu definíciu pojmu partner verejného sektora a na základe toho zúžila ich okruh. V súčasnosti tu už nespadajú určité subjekty finančnej oblasti, či osoby prijímajúce výhody od verejného podniku v rámci obchodného styku a podobne.

Parlament2

Oprávnená osoba musí podľa zákona o partneroch verejného sektora overiť identifikáciu konečného užívateľa výhod. V pôvodnom znení ale nebol určený dátum, do kedy tak treba urobiť. Novelou bolo dané, že overenie je potrebné vykonať najneskôr do 28. februára. Čo sa týka vymazania z registra partnerov z dôvodu poskytnutia nesprávnych údajov, po novom nesmie byť tento partner opätovne zapísaný po dobu dvoch rokov.

Parlament

Predtým takéto pravidlo neexistovalo. Ďalej došlo k detailnejšej definícii pojmu „vrcholový manažment“. Keďže týmto pojmom môže byť označené početné množstvo ľudí, bolo potrebné to mierne upraviť. Teraz sa do registra zapisuje len štatutárny orgán a členovia štatutárneho orgánu. Podobne sú na tom eminenti cenných papierov. Pri nich sa taktiež pozornosť sústreďuje len na štatutárny orgán. To je len pár výňatkov z novely zákona o partneroch verejného sektora. Pred podaním zápisu do registra partnerov sa môžete o týchto zmenách informovať u svojej oprávnenej osoby.